Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego  http://endurotrails.pl/  („Użytkownicy” „Serwis”) oraz innych osób wskazanych w niniejszej Polityce przez ECO RIDERS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej („Administrator”).

 

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. [Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest EcoRiders Sp. z o. o. z siedzibą w Wilkowicach (43-365), ul. Wyzwolenia 252A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000791039, NIP 9372722119, będąca usługodawcą Serwisu. Z Administratorem można skontaktować, się za pośrednictwem adresu e-mail Kontakt w sprawie ochrony danych osobowym info@endurotrails.pl  lub pod adresem: adres ul. Wyzwolenia 252A, 43-365 Wilkowice z dopiskiem „RODO”

 2. [Cele przetwarzania danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem;

b) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości; 

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności zapewnienia z Tobą kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu;

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

e) marketingu produktów i usług Administratora – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w tych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f) związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

g) realizowania dostarczania newslettera (jedynie w sytuacji wyrażenia dobrowolnej zgody do tego celu);

h) archiwizacji.

3.  Podstawy przetwarzania danych] Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych to: 

 a) wykonanie umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”)

b) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.,)

c) uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c) Twoja zgoda, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. [Przekazywanie danych osobowych] Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie, agencje.

 2. [Okres przetwarzania danych osobowych] Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu jej wycofania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. 

b) Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

c) Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

d) Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 

6. [Dobrowolność podania danych osobowych]Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy, a w konsekwencji niemożliwość świadczenia usług przez Administratora na Twoją rzecz lub realizacji.

7. [Twoje uprawnienia] Masz prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. PROCEDURA REALIZACJI PRAW 

 

II. PROCEDURA REALIZACJI PRAW 

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw wskazanych w rozdziale I pkt 7 Polityki.
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Administratora z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w rozdziale I pkt 7 Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji. 
 3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres info@endurotrails.pl
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte. 
 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 6. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 30 dni licząc od dnia jego otrzymania. W sprawach skomplikowanych lub wymagających dużego nakładu sił termin ten może zostać wydłużony o 2  miesiące, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany.

III. PLIKI COOKIES I LOGI SYTEMOWE

 1. Z chwilą połączenia się przez z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju Twojego urządzenia końcowego, z którego łączysz się z Serwisem. Administrator będący usługodawcą Serwisu będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju Twojego urządzenia końcowego, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 2. Administrator może wykorzystywać pliki typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego urządzenia, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Ciebie. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie Twojej sesji; dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 

 3. Cały czas możesz stale dokonywać zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia zmienia się iożna zmienić by zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

IV. MARKIETING BEZPOŚREDNI

 1. Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez EcoRiders sp. z o.o., może obyć wykonywane poprzez przesyłanie informacji handlowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (poczta elektroniczna, telefon). Skorzystanie z takiej formy wysyłania informacji, wymaga wyrażenia wcześniejszej zgody na przesyłanie informacji handlowej w takiej formie, tj., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (w szczególności e-mail), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz udostępnienia adresu poczty elektronicznej lub/i numeru telefonu.

 2. Wszelkie informacje o produktach i usługach EcoRiders sp. z o.o., będą wysyłane wyłącznie w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 3. W przypadku, chęci zrezygnowania z otrzymywania treści marketingowych od EcoRiders sp. z o.o. możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.