Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW GRÓSKICH
Regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Górskich 


§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Rowery stanowią własność EcoRiders Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Żywiecka 92/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000791039, NIP 9372722119  („ECORIDERS”, „Właściciel”).
2. Wypożyczalnia jest czynna od 6 kwietnia do 31 października, przez siedem dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 10:00-19:00 i w weekendy od 9:00-19:00.
3. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do Wypożyczalni.
4. Integralną częścią Regulaminu stanowi cennik rowerów dostępny na stronie internetowej ECORIDERS:  http://endurotrails.pl/.
5. Najemca jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczone rowery.
6. Każda osoba pełnoletnia, zawiera umowę na rower, z którego będzie korzystać. Jedna osoba pełnoletnia może wypożyczyć wyłącznie jeden rower z przeznaczeniem do korzystania przez siebie. Zabrania się wypożyczania rowerów przez osoby pełnoletnie z przeznaczeniem do używania przez inne osoby pełnoletnie.  
7. Dopuszcza się wypożyczenie rowerów przez osoby pełnoletnie dla osób niepełnoletnich (dzieci) pozostających pod ich opieką. W przypadku wypożyczania rowerów dla osób niepełnoletnich (dzieci) ustala się, iż jedna osoba pełnoletnia, może wypożyczyć maksymalnie dwa rowery przeznaczone do korzystania przez  osoby niepełnoletnie (dzieci) pozostające pod jego opieką. Jeśli opiekunów (osób pełnoletnich) jest dwóch, mogą łącznie wypożyczyć maksymalnie trzy rowery z przeznaczeniem do korzystania przez osoby niepełnoletnie (dzieci) pozostające pod ich opieką, Najemca zobowiązuje się podać rok urodzenia osób niepełnoletnich (dzieci) korzystających z wypożyczonych rowerów, by Wypożyczalnia mogła zweryfikować, czy osoby korzystające nie będą za młode.      
8. Osoba niepełnoletnia może korzystać z roweru wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej – Najemcy, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
9. Kontakt z Wypożyczalnią pod adresem  e-mail: info@endurotrails.pl lub nr telefonu 698205786
10. W przypadku użycia słowa rower, rozumie się także rowery wypożyczane przez Najemcę. 

§ 2 NAJEMCA
1. Rower może wypożyczyć wyłącznie osoba  pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Najemca”).  
2. Aby dokonać wypożyczenia roweru, osoba wskazana w ust. 1, ma obowiązek:
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść, 
b) podpisać umowę z ECORIDERS w Wypożyczalni oraz 
c) uiścić z góry opłatę za wypożyczenie roweru wg. aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej.
3. Najemca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, Umowy oraz regulaminu górskich ścieżek rowerowych
b) korzystania z wypożyczonego roweru zgodnie z jego przeznaczeniem,  
c) terminowego zwrotu roweru do Wypożyczalni,
d) niezwłocznego sygnalizowania pracownikowi Wypożyczalni jakichkolwiek problemów z rowerem, 
e) zaniechania samodzielnej naprawy wypożyczonego roweru,
f) pokrycia wszelkich napraw roweru, powstałych z wyłącznej umyślnej winy Najemcy (lub osób korzystających z rowerów pod jego opieką), zgodnie z wyceną usług serwisowych dostępnych w załączniku na podstronie wypożyczalnia,
g) zachowania trzeźwości podczas korzystania z roweru
4. ECORIDERS zastrzega sobie prawo zweryfikowania trzeźwości Najemcy.
5. Najemca ma zakaz użyczania lub wynajmowania roweru osobom trzecim, z wyjątkiem osób niepełnoletnich, korzystających z rowerów pod jego opieką zgodnie z § 1 Regulaminu.
6. Najemca nie może swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego i innych osób korzystających z tras rowerowych górskich.
7. W przypadku utraty lub zniszczenia wypożyczonego roweru/rowerów lub części  wyposażenia, w skutek okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zobowiązuje się do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia. 
8. Nieoddanie roweru po upływie 2 godzin od wyznaczonego terminu i nie powiadomienie Wypożyczalni o przyczynie zwłoki, zostanie uznane jako przywłaszczenie roweru i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona na Najemcę kara umowna w wysokości 5.000,00 zł. ECORIDERS może dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z roweru. Najemca będąc uczestnikiem ścieżek rowerowych górskich jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po wyznaczonych trasach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 3 Wypożyczanie i rezerwacja rowerów. Odstąpienie i rezygnacja.
1. Wypożyczenia rowerów można dokonać osobiście w Wypożyczalni, mailowo (info@endurotrails.pl) lub za pośrednictwem strony internetowej  http://endurotrails.pl/ 
2. Wraz z podpisaniem umowy Najemca zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy oraz w niniejszym Regulaminie.
3. Do zawarcia umowy dochodzi, w momencie podpisania umowy w Wypożyczalni, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniu oraz uiszczeniu kwoty za najem roweru. 
4. W przypadku dokonywania wcześniejszej rezerwacji, po uzyskaniu potwierdzenia dostępności roweru w terminie podanym przez Najemcę, wymagane jest wpłacenie przez Najemcę kwoty za rower  za rower Giant Reign 29  180zł, za rower Giant Trance X 29 2 180zł, za rower Giant Trance 29 2022  170zł,, za rower Liv Intrigue 29  180zł, za rower ,za rower Giant Reign E+   280zł,za rower Giant Trance X3 180zł  w celu sfinalizowania rezerwacji. 
5. Najemca ma prawo rezygnacji z wypożyczenia roweru pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni najpóźniej w formie e-mail najpóźniej na 3 dni przed umówioną datą zawarcia umowy. W takiej sytuacji Wypożyczalnia zwróci Najemcy zapłaconą opłatę rezerwacyjną, (zadatek), w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na konto wskazane przez Najemcę w oświadczeniu o rezygnacji. 
6. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 3 dni  przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu roweru, opłata rezerwacyjna (zadatek) i nie będzie podlegała zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją zawarcia umowy najmu jest traktowane również nie odebranie zarezerwowanego roweru w umówionym terminie.
7. Wynagrodzenie za wypożyczenie roweru (zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Wypożyczalni) pobierana jest z góry w momencie przekazywania roweru Najemcy. 
8. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w momencie rezerwacji, kwota ta w chwili podpisania umowy, będzie zaliczana na poczet wynagrodzenia dla Wypożyczalni za wypożyczenie roweru.
9. W razie wątpliwości, w przypadku wypożyczenia roweru za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza dostępnego na stronie internetowej, uiszczona opłata rezerwacyjna przez Najemcę, stanowi zadatek zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
10. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy i wypożyczenia roweru, jeśli podejmie wątpliwość co do trzeźwości Najemcy lub pozostawania Najemcy pod wpływem środków odurzających lub chęci wypożyczenia roweru celem podnajmu lub użyczenia osobom trzecim. 
11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny rower tej samej klasy bez informowania o tym fakcie Najemcę.

§ 4 Zasady rezerwacji Rowerów za pośrednictwem strony internetowej

1. Rezerwacji Roweru można dokonać za pomocą strony internetowej http://endurotrails.pl/
2. Najemca dokonuje rezerwacji wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej. 
3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji Roweru jest uzyskanie przez Wypożyczalnię od Operatora Płatności (przelewy24) potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Zadatku na poczet umowy wypożyczenia Roweru. 
4. Wypożyczalnia zastrzega, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej może trwać maksymalnie do 60 minut od momentu dokonania zlecenia operatorowi płatności przekazania środków na pokrycie zadatku na poczet wypożyczenia Roweru. 
5. Wypożyczalnia niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Najemcy na podany adres e-mail informację z potwierdzeniem dokonania rezerwacji wybranego Roweru.
6. W przypadku braku uzyskania przez Wypożyczalnię potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Zadatku od Operatora Płatności w czasie 60 minut lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Wypożyczalnia poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana a rezerwacja Roweru przestaje obowiązywać, jeśli Wypożyczalnia nie otrzyma Zadatku (opłaty rezerwacyjnej) w ciągu 60 minut od dnia otrzymania wskazanej wiadomości. 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje wraz z dokładnym opisem sytuacji należy zgłaszać ECORIDERS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@endurotrails.pl
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Zgłaszających i opiekunów jest EcoRiders Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Żywiecka 92/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000791039, NIP 9372722119  („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: info@endurotrails.pl lub pod adresem: adres ul. Żywiecka 92/4, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „RODO”
3. [Cele przetwarzania danych] Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez Pana z Administratorem; (ii) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości; (iii) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia z Panem kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. [Podstawy przetwarzania danych] Podstawy przetwarzania Pana danych osobowych to: (i) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”; (ii) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  (iii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. [Odbiorcy danych osobowych] Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w  szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie, banki.
6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Administratorem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. [Uprawnienia] W związku z zawarciem umowy z Administratorem, ma Pan/Pani prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania danych osobowych, (iii) usunięcia danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (v) przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (vii) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
8. [Dobrowolność podania danych] Podanie przez Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem, oraz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem.
9. [Źródło pochodzenia danych]  Pana dane zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy z Administratorem w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy.

§ 7 Przepisy końcowe
1. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na stronie internetowej ECORIDERS.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.