Przetwarzanie danych- Newsletter

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest EcoRiders Sp. z o. o. z siedzibą w Wilkowicach (43-365), ul. Wyzwolenia 252A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000791039, NIP 9372722119,

Kontakt w sprawie danych osobowych (z dopiskiem RODO):

b) poczta elektroniczna:  info@endurotrails.pl

c) listownie: ul. Wyzwolenia 252A, 43-365 Wilkowice

Cele i podstawy przetwarzania

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu przekazywania newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcami, Twoich danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera bądź też do zakończenia świadczenia tej usługi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;


 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach Administratora zostały określone w naszej Polityce Prywatnościi